Wij nemen uw klachten serieus.

Als organisatie streven wij naar optimale dienstverlening en voeren wij onze werkzaamheden naar beste kennis en kunde uit. Mocht u desondanks ontevreden zijn of een klacht hebben dan komen wij graag met u in contact om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. 

Onze klachtenprocedure kent twee fasen. In fase I wordt uw klacht aan ons kenbaar gemaakt en wordt uw klacht intern in behandeling genomen. Mocht de situatie zich voordoen dat u niet tevreden bent met onze reactie en mocht u uw klacht met een externe partij willen bespreken, dan is er de mogelijkheid het geschil aan de Geschillen Commissie Makelaardij of Raad van Tuchtrecht voor te leggen. Dit betreft de tweede fase.

 

Fase 1

Wij verzoeken u uw klacht eerst mondeling aan ons kenbaar te maken.

Wanneer u uw klacht mondeling aan ons kenbaar heeft gemaakt en het is niet gelukt om daarover in overeenstemming te komen, dan verzoeken wij u de details van uw klacht op schrift te stellen. Uw klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en, voor zover nodig om uw klacht te verduidelijken, voorzien van relevante kopieën en documenten. Uw klacht kan zowel per post als per e-mail worden toegezonden aan:

BOOT Makelaars
t.a.v. Arjan Boot
Oostsingel 34, 4461 KC Goes
T: (0113) 25 24 00
E-mailadres: info@bootmakelaars.nl

 

U ontvangt binnen zeven dagen een bevestiging van ontvangst van uw klacht. Het kan zijn dat de behandelaar u tijdens de behandeling van uw klacht om nadere informatie of een toelichting op uw klacht vraagt. Zo nodig raadpleegt de behandelaar deskundigen of wordt de collega van Makelaarskantoor Zwaan die bekend is met het dossier betrokken. Na behandeling van de klacht ontvangt u een inhoudelijke gemotiveerde reactie. Wij streven ernaar u binnen 28 dagen na ontvangst van een inhoudelijk gemotiveerde reactie te kunnen voorzien. Zijn wij niet in staat u direct een volledig antwoord te geven, dan zullen wij u binnen 28 dagen nader informeren over de voortgang van de klachtafhandeling.

Binnen BOOT Makelaars zal dhr. Arjan Boot uw klacht in behandeling nemen. Bij afwezigheid, of indien de behandelaar betrokken is geweest bij het dossier waar de klacht betrekking op heeft, zal dhr. Philip Paul uw klacht in behandeling nemen.

 

Fase 2

Mocht de situatie zich voordoen dat u niet tevreden bent met onze reactie en mocht u uw klacht met een externe partij willen bespreken, dan bieden wij u de volgende mogelijkheden aan. Afhankelijk van de aanleiding van uw klacht kunt u terecht bij een van onderstaande organisaties.

 

Stichting tuchtrechtspraak NRVT

 

Onze taxateurs zijn ingeschreven in het Register van het NRVT (Register Taxateur) en dienen zich derhalve te houden aan de Reglementen en Praktijkhandreikingen van het NRVT. Hiermee is de Register Taxateur onderworpen aan tuchtrechtspraak. De tuchtrechtspraak is onafhankelijk van de stichting NRVT en is ondergebracht in een aparte rechtspersoon: de stichting Tuchtrechtspraak NRVT.

Indien u, als benadeelde opdrachtgever, of belanghebbende een klacht heeft over de aangesloten taxateur of de uitvoering van de taxatie, verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van het NRVT.

Hierbij wordt opgemerkt dat het tuchtcollege ook bij een gegronde klacht geen andere waarde zal vaststellen van het getaxeerde object. Het tuchtcollege kan bij een gegronde klacht oordelen dat een waarde niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Echter brengt het tuchtcollege geen nieuw taxatierapport uit. Ook kan het tuchtcollege de taxateur niet als maatregel opleggen het taxatierapport aan te passen.

U kunt een klacht indienen bij NRVT Tucht via info@nrvttucht.nl of per post.

Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM
Stichting Tuchtrechtspraak NVM

Heeft uw klacht betrekking op de handelwijze van een van onze makelaars of taxateurs dan kan dit tuchtrechtelijk worden beoordeeld door de Raad van Toezicht. Uitspraken van Raden van Toezicht en Centrale Raad van Toezicht zijn te raadplegen in het jurisprudentieregister. Meer informatie over Stichting Tuchtrechtspraak NVM en de wijze van indienen van een klacht is te vinden op www.nvmtuchtrechtspraak.nl.

 

Geschillencommissie makelaardij

 

Als lid van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. (NVM) zijn wij aangesloten bij De Geschillencommissie Makelaardij. Indien er sprake is van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de makelaar of taxateur geleverde diensten, zoals bijvoorbeeld geschillen over courtage of in rekening gebrachte kosten dan kan deze ter beoordeling worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij.

Deze geschillencommissie spreekt een bindend advies uit, wat betekent dat beide partijen aan deze uitspraak gebonden zijn. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u het geschil zelf bij de Geschillencommissie indienen. Meer informatie over de Geschillencommissie Makelaardij en de wijze van indienen van een klacht is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

Via deze website is het tevens mogelijk uitspraken te raadplegen.

Aan de vormen van klachtenbeslechting, zoals vermeld onder Fase II, kunnen voor u kosten verbonden zijn. Voor een overzicht van de kosten wordt verwezen naar www.nvmtuchtrechtspraak.nl en www.nrvt.nl/klacht-en-tuchtrecht.

Vragen over onze klachtenprocedure? Neem gerust contact met ons op.